Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 

§1

 

Postanowienia Ogólne

 

 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://moonpots.pl.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem https://moonpots.pl (zwany dalej: Sklep internetowy), jest prowadzony przez Adriana Gawina prowadzącego niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Adres prowadzenia działalności: Gołębiewek Nowy 48f, 99-300 Kutno.

3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 36 1140 2004 0000 3902 7526 6747

5. Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://moonpots.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

 

§2

 

Definicje

 

 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

1. Konsumentkonsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.

3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą - Adrian Gawin, Gołębiewek Nowy 48f, 99-300 Kutno.

4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://moonpots.pl przez Sprzedawcę,

6. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

7. Regulamin – niniejszy regulamin,

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

 

§3

 

Zasady korzystania ze sklepu internetowego 

 

 

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (działalność niezarejestrowana nie podlega opodatkowaniu VAT – zwolnienie podmiotowe na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

2. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

6. Strona Sklepu internetowego posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

 

§4

 

Warunki zawierania umowy sprzedaży 

 

 

1. Zamówienia w Sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.

5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku (chyba, że Sprzedający poda w Aktualnościach dostępnych na stronie sklepu internetowego okres czasu bez możliwości dokonywania zamówień).

6. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się na swoje konto w Sklepie internetowym

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),

 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 pkt 4.

   

- lub złożyć zamówienie bez rejestracji.

§5

 

Sposób płatności i termin płatności 

 

 

1. W sklepie https://moonpots.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 • przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

2. Po złożeniu zamówienia, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu https://moonpots.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.

3. Sklep internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 • Hotpay

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży.

5. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

 

§6

 

Dostawa 

 

 

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego wynosi od 48 godzin do 10 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 • InPost Paczkomaty

4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

5. Klient dokonując zakupu udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usługi w imieniu Klienta i na jego rachunek z firmą świadczącą usługę dostawy (Paczkomaty InPost) w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionych produktów. Środki pieniężne przekazane na ten cel nie stanowią dodatkowego dochodu Sprzedającego. Udzielone pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Klienta. 

6. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście na terenie miasta Kutno, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym daty i konkretnego miejsca odbioru towaru. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

7. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

8. W momencie przyjęcia towaru Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 

 

§7

 

Odstąpienie do umowy 

 

 

1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

 • w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 • zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego pocztą elektroniczną).

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

 

§8

 

Skutki odstąpienia od umowy 

 

 

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona bezpośrednio na konto bankowe Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta po otrzymaniu takich danych w wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Gołębiewek Nowy 48f, 99-300 Kutno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

§9

Reklamacje

 

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres elektroniczny wskazany w §1 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Gołębiewek Nowy 48f 99-300 Kutno.

5. Reklamacje na temat działania Sklepu Internetowego należy kierować na adres e-mail wskazany w §1 Regulaminu.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

7. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

§ 10

 

Dane osobowe

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego dostępnego na stronie https://moonpots.pl

 

 

§11

 

Postanowienia końcowe

 

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl